Karl Marx, Friedrich Engels, Karl Schaffer, H. Bauer, J. Moll i W. Wolff.

Escrit el febrer de 1848. Traduït del castellà al català per Joan Lou.

Proletaris de Tots els països, uniu-vos!

1) Tota Alemanya serà declarada república única i indivisible.

2) Tot alemany de 21 anys serà votant i elegible, suposant que no hagi sofert cap condemna criminal.

3) Els representants populars seran remunerats a fi que també l’obrer pugui ingressar al parlament del poble alemany.

4) Distribució general d’armes entre el poble. En el futur els exèrcits seran, al mateix temps, exèrcits d’obrers, de manera que l’exèrcit no consumeixi solament, com abans, sinó que produeixi encara més de quant importin els seus costos de manteniment.

Aquest és, a més un mitjà per a l’organització del treball.

5) L’administració de justícia serà gratuïta.

6) Es deroguen sense cap indemnització totes les càrregues feudals, tots els tributs, prestacions personals, delmes, etc. que gravaven fins al present a la població rural.

7) Les propietats rurals, principesques i altres propietats feudals, totes les mines, jaciments, etc. seran transformats en propietat de l’estat. En aquestes propietats rurals es practicarà l’agricultura a gran escala i amb els recursos auxiliars més moderns de la ciència per a benefici de la comunitat.

8) Les hipoteques que graven les granges pageses seran declarades de propietat de l’estat. Els pagesos abonaran a l’estat els interessos per aquestes hipoteques.

9) A les regions on estigui desenvolupat el sistema d’arrendaments, la renda del sòl o l’arrendament serà abonat a l’estat en condició d’impost.

Totes les mesures indicades en 6), 7), 8) i 9) es prendran per a reduir els gravàmens públics i altres que suporten els pagesos i petits arrendataris, sense restringir els mitjans necessaris per a solucionar els costos estatals i sense posar en perill la mateixa producció.

El terratinent pròpiament dit, que no és pagès ni arrendatari, no té cap participació en la producció. D’aquí ve que el seu consum sigui mer malbaratament.

10) El lloc de tots els bancs privats l’ocuparà un banc estatal, el paper moneda del qual tindrà curs legal.

Aquesta mesura permetrà regular el crèdit en interès de tot el poble, minant d’aquesta manera la dominació dels grans financers. En substituir gradualment l’or i la plata per paper moneda, abaratirà l’instrument imprescindible del trànsit burgès, el mitjà de canvi generalitzat, i permetrà que l’or i la plata siguin emprats en el comerç exterior. Finalment, aquesta mesura és necessària per a vincular a la revolució els interessos dels burgesos conservadors.

11) L’estat prendrà a les seves mans tots els mitjans de transport: ferrocarrils, canals, vaixells de vapor, camins, postes, etcètera. Els transformarà en propietat estatal i els posarà gratuïtament a la disposició de la classe privada de mitjans.

12) En la remuneració de tots els empleats estatals no hi haurà una altra diferència que la que els qui tenen família -val dir, majors necessitats- obtinguin un salari major que els restants.

13) Total separació de l’Església i de l’estat. Els sacerdots de totes les confessions seran remunerats únicament per la seva comunitat voluntària.

14) Restricció del dret d’herència.

15) Instauració de forts impostos progressius i abolició dels impostos al consum.

16) Erecció de fàbriques nacionals. L’estat garantirà la seva existència a tots els obrers i proveirà als incapacitats per al treball.

17) Educació popular general i gratuïta.

El proletariat alemany i les classes dels petits burgesos i pagesos estan interessats a treballar amb tota la seva energia en la consecució de les mesures a dalt esmentades. Perquè només en virtut de les mateixes podran aconseguir els seus drets els milions de persones que, fins al present, han estat explotades a Alemanya per un petit número que tractarà de continuar mantenint-los en l’opressió; i podran aconseguir el poder que, com a productors de totes les riqueses, els correspon.

El Comitè